Przedszkole nr 1 w Rybniku znajduje się w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 12. Jest to przedszkole 4-oddziałowe: grupa dzieci 3-letnich, 3-4 letnich, 4-5 letnich oraz 5-6 letnich - w oddziale, który mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku.

Godziny pracy placówki: 6:30 - 16:30. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami dydaktycznymi i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Sale zajęć dydaktycznych są dobrze wyposażone w pomoce naukowe oraz zabawki. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego /kursy, warsztaty, narady szkoleniowe/, które są wykorzystywane w codziennej pracy z wychowankami.

Przedszkole posiada określone cele i kierunki działania oraz program rozwoju służący doskonaleniu jakości jego pracy. W przedszkolu diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz oczekiwania rodziców i nauczycieli poprzez wywiady, ankiety i rozmowy indywidualne.

Organizacja procesu kształcenia stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju. W pracy wychowawczo-dydaktycznej jasno określono cele, które ukierunkowane są na rozwój dziecka. Metody pracy z dziećmi są właściwie dobrane i zróżnicowane. Przedszkole wspomaga rozwój i własną edukację dzieci. Programy wychowania zajęć ogólnych i zajęć dodatkowych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu wychowankowi osiąganie systematycznych postępów. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. Placówka posiada własny program wychowawczy opracowany przez nauczycielki. Prowadzone są zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego uwzględniającą między innymi: wychowanie społeczno-moralne, estetyczne, zdrowotne, patriotyczne, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze rodziny i placówki są spójne. Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o zapewnienie dzieciom zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. W przedszkolu zorganizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, w ramach której odbywają się zajęcia logopedyczne oraz terapia pedagogiczna.

Nasze przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na terenie miasta m.in. Muzeum w Rybniku, Biblioteka Publiczna i Pedagogiczna, Schronisko dla Zwierząt, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa / dla dzieci 5 i 6-letnich /, Policja, Straż Pożarna i wiele innych. Dzieci uczestniczą w przeglądach artystycznych, konkursach np.: plastycznych, tanecznych, gwary śląskiej.

W naszym przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera, proponujemy posiłki jak u mamy oraz wiele innych atrakcji, uroczystości, wycieczek autokarowych, występów teatralnych.
Słowem, każdy dzień w naszym przedszkolu jest ciekawy.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach